Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelési tájékoztató

a www.mercarhasznaltauto.hu  weblapon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozóan

Az adatkezelő https:// www.mercarhasznaltauto.hu weblapon működtetett használatautó értékesítési tevékenységével kapcsolatos adatkezeléséről az adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket.

 

I. Az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének személye

Az adatkezelő:

Mercarius Mercar Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 36-38, cégjegyzékszám: 01-09-396791, adószám: 27758995-2-42, e-mail cím: info@mercarhasznaltauto.hu .

Az adatkezelő képviselője: Hőgye Attila ügyvezető

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

II. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

a) Kapcsolattartás

A személyes adatok kezelése a használtautó vásárlás érdekében az adatkezelővel kapcsolatba lépő magánszemélyekkel történő kapcsolattartást szolgálja.  
A személyes adatok kezelésének célja, hogy az adatkezelő a használtautó vásárlás érdekében vele kapcsolatba lépő személyek részére tájékoztatást tudjon adni, kapcsolatba tudjon lépni, továbbá használtautó vásárlási szándék esetén az érintettel szerződést tudjon kötni.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek).

 

b) Szerződéskötés, szerződés teljesítése

Az személyes adatok kezelésének célja a használt autó adásvételi szerződés elkészítése, illetve a szerződés teljesítése, továbbá törvényi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont)

 

III. Kezelt személyes adatok köre

a) Kapcsolattartás

Az adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli: név (titulus), telefonszám, e-mail cím, az érintett autóbeszámítással kíván-e élni (amennyiben igen, úgy az autó típusa, évjárata).

b) Szerződéskötés, szerződés teljesítése

Az adatkezelő a szerződéskötés, szerződés teljesítése és a jogszabályi kötelezettségek teljesítése körében az alábbi személyes adatokat kezeli:

  • az érintett természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve),
  • állampolgársága (hontalansága),
  • a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma,
  • lakcíme

 

 

IV. A személyes adatok kezelésének tárolásának időtartama

a) Kapcsolattartás

Az adatkezelő a személyes adatokat a megkereséstől számított fél évig tárolja.

b) Szerződéskötés, szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A szerződéskötéstől számított 5 (öt) adóévig (számla alapjául szolgáló okirat), illetve a számlán szereplő adatok vonatkozásában azok kiállításától számított 8 év (adózás rendjéről, illetve számvitelről szóló jogszabályok kötelező előírásai).

    V. Adattovábbítás

Az adatkezelő köteles a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a gépjármű értékesítéséről tájékoztatni az illetékes kormányhivatalt az adásvételi szerződés másolatának megküldésével.

   VI.Az érintettet megillető jogok

Az érintett az adatkezelő fenti elérhetőégein bármikor jogosult:

Hozzáférést kérni a személyes adataihoz Az érintett jogosult az adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az adatkezelő jogszerűen végzi-e.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. Az érintett jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja az érintettet arra, hogy az adatkezelő törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre.

Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az adatkezelő az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben az adatkezelő köteles személyes adatait törölni.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül.

A személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdeke, és az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait az adatkezelő közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli.

Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például az adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor az érintett vitatja az adatkezelő által kezelt adatok pontosságát.

Az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. Az érintett személyes adatait az adatkezelő részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak az érintett által az adatkezelő részére átadott adatokra vonatkozik;

Közvetlenül a hatósághoz vagy bírósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az adatkezelő jogellenes kezelte személyes adatait, az adatkezelő azt javasolja, hogy az érintett a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg az adatkezelőt az ügy tisztázása és mielőbbi békés rendezése végett.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  weboldal: www.naih.hu.

Bíróság: Fővárosi Törvényszék vagy az érintett lakóhelye szerinti törvényszék.

 

 

Cookie Tájékoztató

 

Mi az a Cookie (süti)?

A Mercarius Mercar Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 36-38, cégjegyzékszám: 01-09-396791, adószám: 27758995-2-42, e-mail cím: mercarhasznaltauto.hu weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ.

A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését). A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót.

A cookie-k tartalma magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve van az ellen, hogy ahhoz harmadik fél hozzáférjen. A Mercarius Mercar Kft. weboldalán használt cookie-k nem tartalmaznak vírusokat, és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) („GDPR”) értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli.

Ezért az első látogatáskor a Mercarius Mercar Kft. honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Mercarius Mercar Kft. honlapján cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „IGEN” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó berendezésén.

 

Mire jók a Cookie-k?

Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud tartalmat elérni a Mercarius Mercar Kft. honlapján honlapján.
A Cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy az a Cookie-k alkalmazását tiltsa. A Cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy Cookie nélkül az adott weboldal működése nem teljes értékű.

 

Milyen Cookie-kat alkalmazunk?

a) Session (Munkamenet) cookie:

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k. A weboldal technikai működéséhez (pl. a grafikai tartalmak hibátlan megjelenítéséhez) feltétlenül szükségesek, ezért kikapcsolásukra nincs lehetőség, a weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Célja, hogy a weboldalunk felhasználóbarát és biztonságosabb legyen.

A honlapon az alábbi session (munkamenet) cookie-k kerültek elhelyezésre:

Süti neve - PHPSESSID
Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja - Amennyiben a látogató felkeresi weboldalunkat, akkor a PHPSESSID süti felhasználásával lesz a munkafolyamat életben tartva meghatározott ideig, amíg a felhasználó be nem zárja a böngészőjét
Süti élettartama, érvényessége - A honlapon töltött munkamenet bezárásával a session cookie törlődik.
Süti által hozzáférhető és kezelt adatok - A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.


b) Külső cookie

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/). A Google által használt külső süti általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A honlapon az alábbi külsős szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

külső szolgáltató neve  - Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA) - www.google.com/analyt

süti neve - _ga
Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja - A _ga cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz. Segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhelylátogatásokról.
Süti élettartama, érvényessége - A létrehozástól/frissítéstől számított 2 év
Süti által hozzáférhető és kezelt adatok - Süti által hozzáférhető és kezelt adatok:
A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.

süti neve - _ga_#
Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja - A Google Analytics arra használja, hogy adatokat gyűjtsön arról, hogy egy felhasználó hányszor látogatta meg a webhelyet, valamint az első és a legutóbbi látogatás dátumait.
Süti élettartama, érvényessége - A létrehozástól/frissítéstől számított 2 év

süti neve - _gat
Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja - A lekérések kontrollját szolgálja nagy forgalmat lebonyolító weboldalak esetén.
Süti élettartama, érvényessége - A létrehozástól/frissítéstől számított 1 nap

süti neve - _gid
Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja - Tárolja és frissíti az egyes meglátogatott oldalakra vonatkozó egyedi azonosítót.
Süti élettartama, érvényessége - A létrehozástól/frissítéstől számított 1 nap

 

Az adatkezelés, jogalapja, időtartama, adatkezelő személye, érintett jogai

  • A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor.
  • A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés időtartama: Sütinként eltérően a fenti táblázatokban foglaltaknak megfelelően
  • A cookie-k használatával összefüggően a weboldali adatkezelésre jogosult: Mercarius Mercar Kft.
  • Adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató): Perfect Nova Hungary Zrt.
  • Az érintett jogai: az érintetti jogokra vonatkozó tájékoztató az „Adatkezelési tájékoztató” dokumentumban található.

 

Sütik kezelése

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor  módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.  Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: 

Segítség a beállításhoz:

 

Transzparencia
Megbízhatóság
Ügyfélélmény
Széles kínálat